SOUTĚŽE O OPERACI OČNÍCH VÍČEK

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží o plastickou operaci očních víček (dále jen „soutěž o víčka“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn.

Soutěž o víčka se řídí Rámcovými pravidly soutěží, k nimž však doplňuje následující povinnosti účastníka soutěže (dále jen „soutěžící“):

 1. Soutěžící, který se stane výhercem soutěže, je povinen natočit krátká 1 minutová videa a nafotit fotografii obličeje.
  • Obsahem videí bude stručný popis, jak se pacientovi daří, jak postupuje hojení, jak dodržuje doporučený postoperační režim a péči. Videa výherce natočí (pokud možno) před bílým pozadím (stěnou).
  • Fotografie výherce pořídí vždy z obou boků a zepředu, pokud možno před bílým pozadím (stěnou).
 2. Videa a fotografie je výherce povinen natočit/nafotit v tyto dny:
  • 1 den před operací a poté každý den po operaci až do vyndání stehů (celkem 7 dnů),
  • 14 dnů po operaci,
  • 1 měsíc po operaci,
  • 3 měsíce po operaci.
 3. Tato videa a fotografie bude výherce průběžně zasílat na emailovou adresu info@primed.clinic.
 4. Tato videa a fotografie mohou být bez uvedení jména a bez označení uveřejněny na sociálních sítích PRIMED Clinic.

 

Ve Frýdku-Místku dne 27.12.2019

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn.

Dílčí doplňková pravidla různých typů estetických zákroků mohou být vyspecifikována v samostatných dokumentech, uvedených na konci této stránky.

Organizátorem i zadavatelem soutěže je: MUDr. Martin Paciorek s.r.o., Wolkerova 830, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 04307071, DIČ: CZ04307071 (dále jen „PRIMED Clinic“).

 1. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
  1. Soutěž bude probíhat v termínu vyhlášeném PRIMED Clinic (“doba konání soutěže„) na jejím facebookovém a instagramovém profilu („sociální sítě”) na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.
 2. VÝHRA V SOUTĚŽI
  1. Výhrou v soutěži je výhra definovaná na sociálních sítích PRIMED Clinic, jedná-li se o estetický zákrok, bude proveden plastickým chirurgem určeným PRIMED Clinic.
  2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je PRIMED Clinic stanoveno. PRIMED Clinic tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázána a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany PRIMED Clinic, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
  3. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.
 3. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE
  1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže na Instagramovém či Facebookovém účtu PRIMED Clinic způsobem uvedeným v čl. IV., jejíž zdravotní stav umožňuje v případě výhry v soutěži provedení zákroku a která souhlasí s těmito pravidly. (dále také „účastník„, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící„).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k PRIMED Clinic.
  3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě PRIMED Clinic oprávněna udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že PRIMED Clinic zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. MECHANISMUS SOUTĚŽE
  1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny podmínky definované na sociálních sítích PRIMED Clinic v příspěvcích oznamujících soutěž.
  2. Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se stáváte soutěžícím. Ze soutěžících, které se zapojí do soutěže, bude vylosováno maximálně 5 semifinalistů, není-li ve vyhlášení soutěže na sociálních sítích určeno jinak. Ti budou následně vyzváni k zaslání krátkého příběhu, proč se účastní soutěže a svých fotografií, včetně fotografií oblastí těla, které se týká výhra v soutěži, na e-mailovou adresu info@primed.clinic. Pokud soutěžící nezašle fotografie do týdne od vyzvání, je ze soutěže vyřazen a místo něj bude vylosován náhradník.
  3. Odborná porota složená ze dvou zástupců PRIMED Clinic následně vybere maximálně tři finalisty, kteří budou pozváni na vstupní konzultaci s lékařem z PRIMED Clinic. Bude-li vybrán pouze jeden finalista, stává se výhercem soutěže.
  4. Vítěze soutěže vybere lékař PRIMED Clinic na základě vyhodnocení vstupních konzultací a zdravotního stavu finalistů. To neplatí, je-li dle odst. 3 tohoto bodu vybrán jen jeden finalista. Lékař PRIMED Clinic stanoví i pořadí dalších finalistů.
  5. V případě, že zdravotní stav vítěze soutěže v době plánovaného zákroku neumožňuje jeho provedení, může lékař PRIMED Clinic podle svého uvážení rozhodnout:
   • o odložení zákroku, v případě, že existuje vysoká pravděpodobnost rychlého zlepšení zdravotního stavu vítěze, nebo
   • o tom, že původní vítěz ztrácí nárok na výhru a výhra bude udělena dalšímu finalistovi v pořadí.
 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  2. Správcem osobních údajů soutěžících je PRIMED Clinic.
  3. Účastí v soutěži dává soutěžící správci souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, zejména jména, příjmení, instagramové a nebo facebookové přezdívky a fotografií za účelem vyhodnocení soutěže. Pro případ postupu mezi finalisty uděluje soutěžící souhlas také ke zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely  PRIMED Clinic, zejména jejich zveřejněním na sociálních sítích a webových stránkách.
  4. Soutěžící výslovně uděluje souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu za účelem vyhodnocení soutěže. 
  5. Souhlas se uděluje na dobu trvání soutěže a v případě postupu do finále na dobu 5 let.
  6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou lékařů a dalšího zdravotního personálu spolupracujícího s PRIMED Clinic, budou-li se účastnit zákroku, je-li tento předmětem výhry v soutěži.
  7. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese PRIMED Clinic odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  8. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na PRIMED Clinic na adrese Na Nábřeží 1488/8b, 736 01 Havířov nebo e-mailu info@primed.clinic.
 6. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ FINALISTŮ
  1. Soutěžící svou účastí v soutěži dává PRIMED Clinic souhlas:
   • pro případ postupu do finále –  k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby v průběhu vyhlašování vítěze soutěže, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci PRIMED Clinic na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.
   • pro případ vítězství v soutěži – k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby před a po zákroku a během zákroku, včetně fotografií částí těla, které souvisí se zákrokem, je-li tento výhrou v soutěži, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci PRIMED Clinic na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.
  2. Souhlas se uděluje bezplatně na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, v takovém případě ale ztrácí nárok na výhru. Bude-li souhlas bez závažného důvodu odvolán po předání výhry (po zákroku), odpovídá soutěžící za škodu, kterou tím PRIMED Clinic a spolupracujícím společnostem způsobí.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. PRIMED Clinic si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. PRIMED Clinic je zároveň oprávněna soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na sociálních sítích PRIMED Clinic.
  2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. PRIMED Clinic si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na sociálních sítích PRIMED Clinic. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
  3. PRIMED Clinic není odpovědná za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  4. PRIMED CLinic si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. PRIMED Clinic tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany PRIMED Clinic než uvedená v těchto pravidlech.
  5. PRIMED Clinic nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností účtu na sociálních sítích, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
  6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
  8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Dílčí pravidla soutěží o různé estetické zákroky:

 

Ve Frýdku-Místku dne 27.12.2019

SOUTĚŽE O ZVĚTŠENÍ RTŮ

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží o zvětšení rtů (dále jen „soutěž o zvětšení rtů“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn.

Soutěž o zvětšení rtů se řídí Rámcovými pravidly soutěží, k nimž však doplňuje následující povinnosti účastníka soutěže (dále jen „soutěžící“):

Jestliže se chcete soutěže o zvětšení rtů zúčastnit, pošlete nám do 24.4.2022 přes Instagram následující:

Ve Frýdku-Místku dne 30.3.2022